ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • Ensure the safety of our products and employees

    ធានាសុវត្ថិភាពផលិតផលនិងនិយោជិករបស់យើង

    ចាប់តាំងពីជំងឺរលាកសួតប្រភេទថ្មីកើតមាននៅក្នុងប្រទេសចិនយើងយូប៊ីយូកំពុងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មដើម្បីធ្វើការងារដ៏ល្អនៃការងារបង្ការនិងត្រួតពិនិត្យការរាតត្បាត។ ទោះបីជារោងចក្ររបស់យើងមិនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ស្នូលក៏ដោយយើងនៅតែយកចិត្តទុកដាក់។ នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែមករាយើងបានបង្កើតក្រុមការពារនិងចាត់វិធានការបន្ទាន់និងឌីស ...
    អាន​បន្ថែម